Vitkost (Lean)

Je danes prepoznana kot najboljši način za nenehni trajni napredek in izboljšave v poslovanju organizacij. Z uporabo vitkosti (rečemo tudi strategije vitkosti, oz. principov vitkosti, oz. načina, oz. filozofije vitkega poslovanja) lahko vsaka organizacije ne glede na velikost in področje dela izboljša svoje poslovanje. Vitkost (Lean) pomeni narediti izdelek/storitev po zahtevah kupca (naročnika) in bolje, v krajšem času, z manj zalogami, z uporabo manj prostora, z manj viri, hitreje več vrednosti za kupca in narediti stvari prav že prvič na način odstranjevanja vseh vrst izgub (transport, zaloge, gibanje, čakanje, prevelika proizvodnja, preveč procesiranja, napake).

Vitkost se osredotoča na procese. Od nas zahteva, da izgube povežemo z viri – od kod točno izvirajo (angl. Root cause), ter da definiramo prave probleme (v procesu). Kupec nam nobeno izmed izgub v našem procesu ne bo plačal. Niti nam ne bo plačal naših ponovljenih aktivnosti (vnovičnih kontrol) če smo kje v našem procesu naredili napako. Niti ne bo toleriral zamud v naših dobavah. Če bo dvomil v našo kakovost bo pri nas izvajal lastne preglede (prevzeme izdelkov) na naše stroške, ali ga bomo celo izgubili.

Izgube

Skratka, izgube nas logično povežejo s sledečim potrebnih razmišljanjem:

 • Poslujemo zato, da bi z našimi izdelki in storitvami ustregli kupcu. Kupec ima potrebo in jo definira. Vse se začne in konča s kupcem. Če ga ne bomo zadovoljili mi, ga bo nekdo drug (npr. naš konkurent).
 • Edini ki sodi kaj je vrednost za kupca je kupec. Vrednost je kupec vedno pripravljen plačati. Vse ostalo je za nas strošek, za kupca pa ničvredno (ni pripravljen plačati). Zato rabimo zagotavljati pravi izdelek (storitev) takrat ko kupec želi, v količinah in kakovosti kot kupec želi in v vrednosti, ki jo je pripravljen plačati. Pika.
 • Ustvarjanje vrednosti za kupca je proces.
 • Izgube upočasnijo proces ustvarjanja vrednosti za kupca in ga delajo neučinkovitega.
 • Popoln proces nima izgub. K temu stremimo.
 • Popolni procesi maksimizirajo vrednost za kupca. Bližje kot bomo popolnosti, bolj učinkovito bomo ustvarjali vrednost za kupca, bolj bo kupec zadovoljen, in uspešnejši bomo.

Začetki idej o vitkem poslovanju segajo desetletja nazaj vse do Toyote (ustanovitev leta 1955), ki je z idejo Ohno Taiichi-ja (1912-1990 ) v poznih 80-tih (1980-1990) razvila t.i. Toyota proizvodni sistem (angl. Toyota Production System = TPS).

Vse od takrat so se orodja vitkega poslovanja izpopolnjevala, uporaba pa se je širila v proizvodnih organizacijah po svetu in prav tako v storitvah. Koncept vitkega poslovanja se je vse do današnjega dne razširil v različne panoge, proizvodna podjetja, v storitve, majhna, srednja, velika podjetja povsod po svetu in danes predstavlja temelj doseganja konkurenčnosti poljubnih organizacij na osnovi nenehnega napredka. Vitko poslovanje je preverjena strategija za doseganje trajnega napredka, ki naše poslovanje prilagaja kupcu z namenom večanja vrednosti za kupca. Strategija vitkega poslovanja govori o tem, da je potrebno ljudi (sodelavce) in sisteme, pravila, procese, organiziranost usmeriti v nenehno povečanje vrednosti za kupca, odstranjevati vse vrste izgub v procesih.

Kaj je vitkost (Lean)?

Vitkost (Lean) je koncept (strategija, pristop, način) za doseganje večje konkurenčnosti in stroškovne učinkovitosti (manj stroškov, izgub) najprej v naših procesih (in šele posledično tudi na izdelkih – manj napak, izmeta, ipd.) in za doseganje cenovne konkurenčnosti na trgu.

Vitkost (Lean) zahteva neprekinjeno sodelovanje vseh udeležencev procesa v smeri stalnih izboljšav naših procesov. S pomočjo uporabe orodij vitkosti izboljšamo procese proizvajanja, izvajanja storitev, povečamo kakovost, povečamo učinkovitost proizvajanja in uspešnost poslovanja. Nujno je, da v nenehne izboljšave sistematično vključimo svoje zaposlene in povečamo tudi njihovo zadovoljstvo.

Vitkost (Lean) govori o tem, da je organizacijo potrebno spraviti in ohraniti v dobri kondiciji, da bomo lahko uspešno razvijali vrednost za kupca (končnega potrošnika). Vitkost se osredotoča na procese in šele posledično na izdelke. Izdelki so izložek procesov. Če bodo procesi urejeni, bodo tudi izdelki ustrezni. Vitkost govori o uvajanju najboljših praks v naše poslovanje in o nenehnem napredku. Vitkost govori o kondiciji procesov v organizaciji, kakor tudi o mentalni kondiciji, to je o načinu razmišljanja sodelavcev (najprej vodilnih, odločevalcev !!!) v organizaciji. Vitkost je orodje na poti k odličnosti in k nenehnemu napredku.

Pri vitkem poslovanju smo usmerjeni v:

 • končnega potrošnika in v razvoj vrednosti, ki jo je pripravljen kupec plačati. Česar ne moremo prodati = kupec ni pripravljen plačati, ne počnemo. Temu se želimo približati.
 • zagotoviti izdelke na učinkovit način, takrat ko kupec zahteva, v količinah ki jih kupec zahteva, ter v zahtevani v kakovosti in po ostalih pogojih, ki jih kupec zahteva;
 • nenehne izboljšave naših procesov, nenehno smo usmerjeni v vrednost za kupca;
 • nenehno uporabo orodij vitkega poslovanja za identifikacijo in odstranjevanje vseh vrst izgub v procesih;
 • spoštovanje sodelavcev;
 • dolgoročni razvoj, saj je vitkost način vsakodnevnega dela in življenja organizacije.

L1

Cilji vitkosti (Lean-a)

  • čim enostavnejše obvladovanje procesov z manj človeškega napora;
  • čimmanj izgub v procesih (čakanje, zaloge, transport, preveč vrednosti, prevelika proizvodnja, gibanje, popravila, napačno vključeni (vodeni) ljudje);
  • postati visoko odziven na zahteve kupcev (naših odjemalcev);
  • proizvajati izdelke vrhunske kakovosti;
  • proizvajati najbolj učinkovito, ekonomično.

Organizacije, ki uporabljajo koncept vitkega poslovanja dosegajo npr. sledeče učinke:

 • porabijo manj napora za razvoj, proizvodnjo in servisiranje izdelkov na trgu;
 • z manjšimi investicijami in napori dosežejo več (output vs. input);
 • izdelki imajo manj napak (boljša kakovost, manj zastojev, manj izmeta, manj stroškov kakovosti, manj servisiranja na trgu, ipd.);
 • imajo optimizirano mrežo dobaviteljev.

Več o vitkosti (Lean-u) lahko izveste na 2-dnevnem izobraževanju Osnove vitke proizvodnje.